Kontaktując się z nami wypełniając  formularz kontaktowy lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie HACOM POLYESTER Sp. z o.o. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Zławieś Mała 60A, e-mailowo – , telefonicznie 56 6745157

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z  administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania.
 2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, nie dłużej niż:
  1. do czasu cofnięcia zgody,
  2. nie dłużej niż do 5 lat od ostatniego kontaktu z administratorem,
  3. do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
   1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 2. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 3. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.