KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Hacom Polyester Sp. Z o,o, w Złejwsi Małej
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Zławieś Mała 60A .e-mailowo:
 2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z:
  1.  art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego
  2.  art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail
 3. Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i faktyczna.
  Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  • dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15;
  • sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16;
  • usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17, jeżeli:
   • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
   • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.